نشست های هفتگی فصل بهار: اسلام و عدالت اجتماعی (9)

نشست نهم: حجیت و دموکراسی چهارشنبه ۲۴ خردادماه 1402 ساعت 20 (به وقت ایران) و با سخنرانی دکتر محمود مروارید دانشیار فلسفه تحلیلی و رئیس مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه، با موضوع «حجیت و دموکراسی» برگزار می گردد. 
عناوین سخنرانی های بعدی از این قرار است: 

1- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری 
2- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز 
3- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟ 
4- اسلام و ایده برابری 
5- اسلام و نافرمانی مدنی 
6- اسلام وعدالت جنسیتی 
7- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن) 
8- اسلام و شهروندی دموکراتیک 
9- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی) 
10- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی common good idea of justice
 11- اسلام و جنگ بحق و نابحق just and unjust war 
12- عدالت جهانی global justice و حقوق بشر 
13- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی 
14- اسلام و دولت ملی (nation state)

 15- عدالت در جوامع چندفرهنگی با نگاهی به اندیشه اسلامی 16- بازاندیشی نظریه های عدالت از دیدگاه عقلانیت نقاد 17- عدالت به منزله ی مبنای فقه اجتماعی در اسلام؛ یک پیشنهاد روشی 18- حجیت و دموکراسی

1401/12/11
273
0