حمایت از امور پژوهشی

 

وظایف کارشناسان در حوزه حمایت از امور پژوهشی به شرح زیر می‌باشد:

  • بررسی فعالیتهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی فجرُنا پس از وارد کردن اطلاعات لازم توسط ایشان در سامانه پژوهشی برای محاسبه امتیاز و دریافت گرنت.
  • بررسی پیشنهاد طرح‌های بنیادی اساتید و ارائه آن به شورای پژوهشی فجرُنا برای تصویب جهت اجرا.
  • دریافت و بررسی درخواست طلاب جهت استفاده از کمک هزینه در قالب طرح حمایت از پایان نامه.
  • بررسی درخواست متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی داخلی دوره‌های بالاتر