هیأت امنا

1- شیخ محمد مروارید
2- شیخ محمد مؤذن سلطان‌‌آبادی

3- سیدمرتضی شهرستانی
4- سیدمحمدمهدی شهرستانی
5- سیدمصطفی دریاباری
6- شیخ محمدرضا برته 
7- شیخ ابوالقاسم مقیمی حاجی