هیأت امنا

1- سیدمحمدمهدی شهرستانی
2- شیخ محمد مؤذن سلطان‌‌آبادی

3- سیدمرتضی شهرستانی
4- شیخ محمد مروارید
5- سیدمصطفی دریاباری
6- شیخ محمدرضا برته 
7- شیخ ابوالقاسم مقیمی حاجی

رئیس هیأت امنا: سیدمحمدمهدی شهرستانی