هیأت مؤسس

1- سیدمحمدمهدی شهرستانی
2- شیخ محمد مؤذن سلطان‌ آبادی
3- سیدمحمدرضا حجازی
4- شیخ محمدمهدی تسخیری
5- سید مصطفی دریاباری
6- شیخ محمد مروارید

نماینده هیأت مؤسس: سیدمحمدمهدی شهرستانی